تشکیلات و ساختار دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهه ۱۳۶۰ ، به

منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاهها و وزارت متبوع ، طبق بخشنامه

وزارتی ، در هریک از دانشگاهها دفتری بنام ”دفتر نظارت و سنجش آموزش“ زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل

گردید. اکنون نام این دفتر به نام ”دفتر نظارت وارزیابی“ تغییر یافته و از نظر جایگاه سازمانی نیز مستقیماً زیر نظر رئیس

محترم دانشگاه وظائف محوله را انجام می دهد.

مدیران دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی:

۱. دکتر مسعود بهشتی (عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی) از ۱۹/۰۹/۱۳۷۶ تا ۲۸/۱۰/۱۳۷۷

۲٫ دکتر فهیمه حسینی بالام (عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک) از ۲۹/۱۰/۱۳۷۷ تا ۲۳/۰۷/۱۳۸۱

۳٫ دکتر حمید بیدرام (عضو هیات علمی گروه آموزشی آمار) از ۲۳/۰۷/۱۳۸۱ تا ۲۹/۰۸/۱۳۸۵

۴. دکتر عبداله سیف (عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا) از ۲۹/۰۸/۱۳۸۵ تا ۲۵/۰۴/۱۳۸۷

۵. دکتر حمید زرکش (عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی) از ۲۵/۰۴/۱۳۸۷ تا ۰۵/۰۸/۱۳۸۸

۶. دکتر رحمان خوش اخلاق (عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد) از ۰۵/۰۸/۱۳۸۸ تا ۲۳/۰۵/۱۳۹۰

۷- دکتر سید رضا سلیمانزاده نجفی(عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان عربی) از ۲۳/۵/۱۳۹۰ تا ۲۵/۱۱/۹۲
۸- دکتر مجید فخار ( عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی) از ۲۶/۱۱/۹۲

کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی

۱-خانم سهیلا اسماعیلیان: بایگان

۲-خانم مهناز سلیمی: کارشناس امور کمسیون نظارتی و کارشناس ارزشیابی

۳ -آقای ناصرعمادی: کارشناس امور پرداخت حق الزحمه استادان مدعو

۴ -خانم زهرا کارنامه حقیقی: کارشناس کمیته ترفیع

۶ -آقای خدابخش امینی: کارشناس امور پرداخت حق الزحمه استادان شاغل

این دفتر که به منظور تحقق اهداف وزارت علوم ،تحقیقات وفنآوری در دانشگاه اصفهان ایجاد گردیده دارای وظایفی است که در سه بخش نظارت و ارزیابی و ترفیع ارائه می گردد.