ارزشیابی اساتید

ارزشیابی استاد Teacher Evaluation

هدف کلی:

ارتقاء بهره وری آموزشی Educational Productivity از طریق بهبود عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی مستمر ایشان

اهداف اختصاصی:

– انجام ارزشیابی به منظور فراهم کردن بازخورد در اصلاح و بهبود تدریس

– افزایش قابلیت قضاوت عضو هیأت علمی از خود Self-judgment

– افزایش انتقادپذیری در اعضای هیأت علمی

– افزایش مسئولیت پذیری دانشجو

– افزایش قابلیت قضاوت در دانشجو

– ایجاد احساس مشارکت در فعالیتهای آموزشی

– بررسی نقاط قوت و تأکید بر آن Evaluation is not to prove butto improve

– تهیه ملاکها و شاخصهای معتبرتر و پایاتر ارزشیابی

– تعیین و استفاده از منابع معتبرتر ارزشیابی

* با توجه به اینکه هیچ کیفیتی بدون تغییر و پایدار نمی ماند لذا همه ابزارها، روشها و حتی اهداف با ماهیت پویایی روبرو می باشند. در این رهگذر تغییر و تحول در رسیدن به نقاط برتر بعدی به ما یاری می رسانند.

روش:

· توزیع پرسشنامه های نظرسنجی بین فراگیران و مسئولین

· جمع آوری و ریزش داده ها به کامپیوتر

· استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل آن

· صدور کارنامه و ارسال به افراد و مسئولین ذیربط

 

روش:

در هر سال تحصیلی نحوه تدریس و فعالیتهای آموزشی کلیه اعضاء هیأت علمی مورد ارزیابی واقع می گردد ارزیابی کنندگان فراگیران و نیز مسئولین در رده های مختلف می باشند.

هدف از ارزیابی از طریق فراگیران و مسئولین جلوگیری از تک بعدی بودن امر ارزیابی می باشد. ارزیابی با تکمیل پرسشنامه های مختلفی که هر کدام بمنظور ارزیابی یکی از فعالیتهای آموزشی تهیه شده صورت می گیرد.

پرسشنامه ها ابتدا توسط این مرکز طراحی و تهیه شده و نهایتاً به تناسب فعالیتهای آموزشی هر دانشکده پس از کسب نظر مدیران و اعضاء‌ هیأت علمی آن گروه تنظیم گردیده است.

عمل توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها را رابطین ارزشیابی دانشکده ها بعهده دارند. این عده از بین کارشناسان خدمات آموزشی هر دانشکده انتخاب و پس از طی دوره ای بالغ بر ۱۲۰ ساعت مرتبط با امر ارزشیابی مسئولیت موضوع را پذیرفته اند.

رابطین ارزشیابی گذشته از ارتباط کاری با مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از معاونت آموزشی دانشکده متبوع برای انجام امور مربوط به ارزشیابی استعلام می نمایند.

پس از دریافت فرمهای تکمیل شده توسط مرکز داده ها با استفاده از برنامه نرم افزار ارزشیابی استاد به کامپیوتر ریخته می شوند و پس از محاسبات لازم کارنامه، موقعیت فرد در گروه آموزشی و دانشکده ضمن مقایسه امتیاز کسب شده امسال به سالها قبل ارسال می گردد.

دریافت کنندگان کارنامه گذشته از فرد هیأت علمی، معاون آموزشی دانشگاه و رئیس دانشکده می باشند.

نمره تحت عنوان Optimal Score در نظر گرفته شده است که در صورتیکه امتیاز اخذ شده عضو هیأت علمی کمتر از حد مجاز باشد به ایشان توصیه می شود که در کارگاههای آموزشی به تناسب نیاز آن فرد شرکت نمایند تا پس از گذشت زمان معینی مجدداً مورد ارزیابی واقع گردند.

امتیاز ارزشیابی در کلیه امور مربوط به تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی مستقیماً تأثیر دارد.

جزوات مربوطه به تناسب نوع نیاز عضو هیأت علمی برای ایشان ارسال می گردد.

بمنظور جلوگیری از روزمرگی و نیز جهت بروز شدن و هماهنگی با مراکز پیشرفته آموزشی داخل و خارج کشور روند ارزشیابی بطور مداوم تحت بررسی و بازنگری می باشد.