دسته: ارزشیابی

  • ارزشیابی اساتید

    ارزشیابی استاد Teacher Evaluation هدف کلی: ارتقاء بهره وری آموزشی Educational Productivity از طریق بهبود عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی مستمر ایشان اهداف اختصاصی: – انجام ارزشیابی به منظور فراهم...